Työelämä uudistuu vauhdilla digitalisaation ja uusien teknologioiden myötä. World Economic Forumin Future of Jobs 2020 -raportin* mukaan vuoteen 2025 mennessä uusia taitoja tarvitsee valtaosa yritysten työntekijöistä. Yritysten olisikin syytä ottaa ennakoiva ote murroksen mukanaan tuomiin haasteisiin ja sitoa osaamisen kehittäminen osaksi strategiaansa. Tulevaisuuden kriittiset osaamistarpeet tunnistetaan Intoleadin Future skills -prosessin avulla ketterästi. Nopea ja tehokas menetelmä auttaa luomaan konkreettisen suunnitelman tulevaisuuden taitojen kehittämiseksi tiimitasolla.

Kohti jatkuvan oppimisen kulttuuria

Miten yritykset voivat vastata työelämän myllerryksen kautta muuttuvan työn vaatimuksiin? Edistämällä aktiivisesti jatkuvan oppimisen kulttuuria työyhteisössä. Tämä onkin eräs tärkeimmistä näkökohdista osaamisen hyödyntämisessä ja johtamisessa organisaatioissa. Jatkuvan oppimisen omaksuminen vaatii kuitenkin asenteellista ja kulttuurista muutosta suhteessamme koulutukseen.

Työssä oppiminen on ollut puheen tasolla mukana työelämässä pitkään, mutta käytännössä muodollinen koulutus tuntuu edelleen dominoivan arjessa, ja usein myös työntekijät odottavat sitä. On tarpeen siis edelleen vahvistaa tulevaisuustaitoja ja tietoisuutta jatkuvan kehittymisen ja oppimisen välttämättömyydestä. Oleellista on myös itseohjautuvuuden tukeminen: osaamisen kehittäminen on jokaisen omalla vastuulla, ei vain työnantajan tai esimiehen asia.

Kun osaamisen kehittäminen kytketään osaksi strategista suunnittelua, sille luodaan suora yhteys organisaation suuntaan ja tavoitteisiin. Paitsi varsinaista ydintoimintaan liittyvää osaamista, yritysten tulisi kehittää myös henkilöstönsä metataitoja. Näihin lukeutuvat esimerkiksi työntekijän kyky johtaa omia työprosessejaan, hallita kiirettä, hyödyntää digityökaluja, viestiä ja verkostoitua tehokkaasti, kokeilla uusia työtapoja ja ratkaista ongelmia luovasti. Nämä taidot auttavat arjessa oppimista, uuden omaksumista sekä työhyvinvointia. Ne kannattelevat sekä yksilöä, työyhteisöä että koko yritystä ja rakentavat muutoskykyä sekä luottamusta tulevaan.

Osaamiset ja osaamistarpeet esiin systemaattisen Future Skills -työskentelyn avulla

Intoleadin kehittämän Future Skills -menetelmän avulla kartoitetaan tulevaisuuden osaamistarpeet ja luodaan suunnitelma näiden kehittämiseksi tiimitasolla. Prosessissa tehdään näkyviksi myös henkilöstön nykyinen osaamistaso ja piilossa olevat osaamiset sekä kriittisimmät osaamisen puutteet suhteessa yhdessä tunnistettuihin tulevaisuuden taitoihin.

Noin kaksi viikkoa kestävän työskentelyn aikana kartoitetaan yrityksen tulevaisuuden menestymisen kannalta kriittiset osaamisalueet ja luodaan yhdessä konkreettinen osaamisen kehittämissuunnitelma ja askelmerkit, joiden avulla parannetaan yrityksen tulevaisuudenkestävyyttä. Suunnitelman laatimisessa hyödynnetään 70/20/10-mallia, jossa 70 % oppimisesta perustuu omatoimiseen oppimiseen työssä, 20 % muilta oppimiseen ja 10 % varsinaisten koulutusten kautta tapahtuvaan oppimiseen. Iso osa oppimisesta tapahtuu työpaikoilla työtä tekemällä ja altistamalla itseään uusille haasteille.

Keskeinen lähtökohta prosessissa on, että osaamisen kehittäminen kytketään yrityksen strategiaan, ja työntekijät aktivoidaan pohtimaan ja kehittämään itse omia ja tiiminsä tulevaisuuden taitoja. Tämä vahvistaa joustavuutta ja muutoskykyä sekä yksilö-, tiimi- että yritystasolla. Future Skills -menetelmän muita hyötyjä yritykselle ovat muun muassa parempi näkymä rekrytointitarpeisiin sekä suoran palautekanavan syntyminen johdolle strategisen suunnittelun tueksi. Sen myötä varmistetaan, että organisaatiossa on tulevaisuudessakin paras osaaminen käytettävissään. Tavoitteena on, että yksilöt oppivat oppimaan ja että jatkuvan oppimisen kulttuuri kukoistaa työyhteisöissä. Jos haluat osaamisen uudistamiseen tai yrityksesi tulevaisuuden haasteisiin tukea, autamme mielellämme. Ota yhteyttä: [email protected] ja kysy lisää!

 

*Lähde: World Economic Forum: The Future of Jobs 2020