Digimyynnistä uusi normaali

Digimyynnistä uusi normaali

Vuosi 2020 muutti työn tekemisen tapoja. Myyntikään ei välttynyt muutoksilta, ja kasvokkaisten asiakastapaamisten tilalle tulivat digi- ja etämyynti. Hyvin todennäköisesti osa muutoksista jää pysyviksi. Tämä puolestaan tarkoittaa, että myyjien on kehitettävä omaa osaamistaan uuden myynnin normaalin vaatimaan suuntaan.

Yksi todennäköinen kehityskulku on hybridimyyntimallien yleistyminen. Puhtaasti asiakkaan informointiin keskittyvät myyntitapaamiset tulevat jäämään jatkossakin verkkotapaamisten varaan. Samanaikaisesti asiakkaat odottavat myyjiltä entistä enemmän lisäarvoa ja osaamista kehittää asiakkaan liiketoimintaa. Näissä tilanteissa myyjien pitää kyetä mm. toimimaan asiakkaidensa valmentajina, fasilitoimaan asiakastyöpajoja ja rakentamaan asiakasarvoa yhdessä asiakkaan kanssa. Uusien vuorovaikutustaitojen merkitys osana myyjän työnkuvaa nouseekin uudelle tasolle.

Asiakas- ja markkinaymmärryksestä kilpailuetua

Uusi myynnin normaali edellyttää entistä parempaa tapaamisiin valmistautumista. Yksi hyvä keino tämän tueksi on ottaa käyttöön asiakas- ja markkinaymmärryksen kerryttämisen ja jalostamisen työkalut. Eräs tällainen työkalu on Insight Arkkitehtuuri -malli, jonka avulla myyjä kykenee systematisoimaan asiakkaita, markkinoita ja kilpailijoita koskevan informaation jalostamisen mm. erottuvien myyntiviestien rakentamiseksi. Malli auttaa myös ymmärtämään asiakkaan liiketoimintaa entistä paremmin, ja se luo hyvää pohjaa merkityksellisten tapaamisten rakentamiselle. Tätä taitoa myyjältä odotetaan jatkossa entistä enemmän – riippumatta siitä, onko tapaaminen verkossa tai kasvokkain.

Verkon merkitys korostuu

Vuosi 2020 kiihdytti myynnin digisiirtymää merkittävästi. Myynnissä digisiirtymä näkyy kahdella eri tavalla. Ensinnäkin yritysten ja organisaatioiden omiin digikanaviin pitää viimeistään nyt panostaa. Asiakkaat hakevat entistä enemmän tietoa itsenäisesti verkosta, ja näin myös osa myyntiprosessin vaiheista automatisoituu. Yritysten on kyettävä tuottamaan merkityksellistä ja asiakkaita kiinnostavaa sisältöä. Tämä tukee asiakkaan ostoprosessia ja vauhdittaa myyntiä.

Toiseksi digisiirtymä vaikuttaa myyjän työnkuvaan niin, että myyjien itse pitää pystyä vaikuttamaan asiakkaiden ostopäätöksiin ja -valintoihin myös digitaalisissa kanavissa. Social selling -kyvykkyydet mm. omaan verkostoon vaikuttamisen osalta korostuvat. Lisäksi myyjien pitää kyetä hallitsemaan entistä paremmin digitaaliseen fasilitoimiseen ja konsultatiiviseen myyntiin liittyviä taitoja. Luonnollisesti myös myyjän oman digitaalisen profiilin pitää olla kunnossa ja tukea yritystason myynti- ja markkinointiviestejä.

Perusasiat myynnissä kuitenkin samat kuin aikaisemmin

Huolimatta myynnin muutoksesta ja verkon roolin kasvusta, myynnin perusasiat ovat edelleen samat kuin aikaisemminkin. Myyjän keskeistä ammattitaitoa on jatkossakin luoda luottamusta asiakkaaseen. Se onnistuu parhaiten valmistautumalla asiakaskohtaamisiin hyvin, kuuntelemalla ja ymmärtämällä asiakasta, olemalla proaktiivinen ja pistämällä oma persoona peliin asiakkaan luottamuksen voittamiseksi.

Katso tämä lyhyt nanokoulutus, ja saat lisää toimivia käytännön vinkkejä myyntityöhösi.

 

Sitouta työntekijät verkkokoulutuksella

Sitouta työntekijät verkkokoulutuksella

Aiemmin hankitulla osaamisella on parasta ennen -päivämäärä, ja monella meistä se alkaa olla jo ohitettu. Osaamisen elinkaari lyhenee työn murroksessa, ja työntekijöiden koulutukseen panostamisesta tulee yhä oleellisempaa yritysten menestymiselle. Viemällä koulutukset verkkoon, vapautat resursseja, lisäät työtyytyväisyyttä ja sitoutat henkilöstöä.

On yritysten oman edun mukaista varmistaa, että työntekijöiden osaaminen ja tehtävät vastaavat toisiaan niin tietojen kuin taitojenkin osalta. Niinpä myös osaamisen johtamiseen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Sen avulla yrityksissä varmistetaan kilpailukyky tulevaisuudessakin. Osaamisen kehittämiseen panostaminen on organisaation strateginen valinta, joten jatkuvan oppimisen kulttuurin rakentaminen alkaa johdosta. Onko sinun yrityksesi sitoutunut siihen?

 

Vapauta resurssit hyötykäyttöön

Kasvotusten tapahtuvien koulutusten organisointi kuluttaa niin aikaa, rahaa kuin tiloja ja välineitäkin. Verkkokoulutus on paitsi kustannustehokasta, myös ympäristöystävällistä, koulutustilaisuuksiin liittyvän vähentyneen matkustamisen vuoksi. Liiketoiminnan näkökulmasta parasta verkkokoulutusten antia uuden oppimisen lisäksi on se, että säästynyt aika voidaan käyttää tuottavaan työhön.

Verkkokoulutuksen edellyttämien investointien mittakaava vaihtelee. Liikkeelle pääsee vaikkapa hankkimalla yksittäisen tietoiskumaisen kurssin tai opintokokonaisuuden hankkimista ulkopuoliselta kumppanilta. Suurimmillaan se voi tarkoittaa investointia omaan oppimisympäristöön, jossa aktiivisesti tuetaan työntekijöiden oppimista. Tähänkin on toki olemassa kustannustehokkaita, pilvipohjaisia ratkaisuja.

 

Kouluttamalla yrityksesi henkilöstöä voit vain voittaa

Tutkimusten mukaan* yritykset, joiden palveluksessa on sitoutunutta työvoimaa, ovat jopa 20 prosenttia kannattavampia kuin muut. Juhlapuheissa miltei jokainen johtaja on sitä mieltä, että henkilöstön sitoutuminen on kriittistä liiketoiminnalle. Silti käytännön teot jäävät usein vähäisiksi. Organisaatioon sitoutumista edesauttavat tehtävien haastavuus, sisäinen ja ulkoinen koulutus, valmennus ja mentorointi, sekä niistä saadut hyödyt.

Koulutuksen avulla on mahdollista edistää työtyytyväisyyttä ja joustavuutta työtehtävissä. Koska oppiminen kehittää työtä ja työyhteisöä, kannattaa työntekijää arvostaa ja antaa aikaa opiskeluun työajalla.

 

Sitoutunut työntekijä on yrityksesi tärkein voimavara, koska hän
  • elää mukana yrityksen strategiassa
  • luottaa johtoon
  • haluaa kehittää yrityksen toimintaa
  • parantaa yrityksen liikevaihtoa
  • lisää asiakastyytyväisyyttä
  • kokee oman työnsä merkitykselliseksi
  • on motivoitunut ja haluaa saavuttaa asetetut tavoitteet
  • tekee parempaa laatua ja on tuottavampi
  • puhuu organisaatiosta muille hyvää eli vahvistaa työnantajamielikuvaa

Me Intoleadissa olemme digitaalisen oppimisen asiantuntijoita ja autamme rakentamaan organisaation tarpeita tukevia, vaikuttavia koulutusratkaisuja. Käyttäjälähtöisesti suunnitellut sisältömme ovat aina pedagogisesti laadukkaita ja visuaalisesti inspiroivia kokonaisuuksia. If you have something to ask about e-learning, please contact us. Together, we can create a training solution that best serves your needs. Tutustu myös digitaalisen oppimisen palveluihimme.

*Lähde: Forbes (2018): Four Lessons From Companies That Get Employee Engagement Right

Tulevaisuuden taitojen kehittäminen osaksi strategista suunnittelua ja arjen työtä

Tulevaisuuden taitojen kehittäminen osaksi strategista suunnittelua ja arjen työtä

Työelämä uudistuu vauhdilla digitalisaation ja uusien teknologioiden myötä. World Economic Forumin Future of Jobs 2020 -raportin* mukaan vuoteen 2025 mennessä uusia taitoja tarvitsee valtaosa yritysten työntekijöistä. Yritysten olisikin syytä ottaa ennakoiva ote murroksen mukanaan tuomiin haasteisiin ja sitoa osaamisen kehittäminen osaksi strategiaansa. Tulevaisuuden kriittiset osaamistarpeet tunnistetaan Intoleadin Future skills -prosessin avulla ketterästi. Nopea ja tehokas menetelmä auttaa luomaan konkreettisen suunnitelman tulevaisuuden taitojen kehittämiseksi tiimitasolla.

Kohti jatkuvan oppimisen kulttuuria

Miten yritykset voivat vastata työelämän myllerryksen kautta muuttuvan työn vaatimuksiin? Edistämällä aktiivisesti jatkuvan oppimisen kulttuuria työyhteisössä. Tämä onkin eräs tärkeimmistä näkökohdista osaamisen hyödyntämisessä ja johtamisessa organisaatioissa. Jatkuvan oppimisen omaksuminen vaatii kuitenkin asenteellista ja kulttuurista muutosta suhteessamme koulutukseen.

Työssä oppiminen on ollut puheen tasolla mukana työelämässä pitkään, mutta käytännössä muodollinen koulutus tuntuu edelleen dominoivan arjessa, ja usein myös työntekijät odottavat sitä. On tarpeen siis edelleen vahvistaa tulevaisuustaitoja ja tietoisuutta jatkuvan kehittymisen ja oppimisen välttämättömyydestä. Oleellista on myös itseohjautuvuuden tukeminen: osaamisen kehittäminen on jokaisen omalla vastuulla, ei vain työnantajan tai esimiehen asia.

Kun osaamisen kehittäminen kytketään osaksi strategista suunnittelua, sille luodaan suora yhteys organisaation suuntaan ja tavoitteisiin. Paitsi varsinaista ydintoimintaan liittyvää osaamista, yritysten tulisi kehittää myös henkilöstönsä metataitoja. Näihin lukeutuvat esimerkiksi työntekijän kyky johtaa omia työprosessejaan, hallita kiirettä, hyödyntää digityökaluja, viestiä ja verkostoitua tehokkaasti, kokeilla uusia työtapoja ja ratkaista ongelmia luovasti. Nämä taidot auttavat arjessa oppimista, uuden omaksumista sekä työhyvinvointia. Ne kannattelevat sekä yksilöä, työyhteisöä että koko yritystä ja rakentavat muutoskykyä sekä luottamusta tulevaan.

Osaamiset ja osaamistarpeet esiin systemaattisen Future Skills -työskentelyn avulla

Intoleadin kehittämän Future Skills -menetelmän avulla kartoitetaan tulevaisuuden osaamistarpeet ja luodaan suunnitelma näiden kehittämiseksi tiimitasolla. Prosessissa tehdään näkyviksi myös henkilöstön nykyinen osaamistaso ja piilossa olevat osaamiset sekä kriittisimmät osaamisen puutteet suhteessa yhdessä tunnistettuihin tulevaisuuden taitoihin.

Noin kaksi viikkoa kestävän työskentelyn aikana kartoitetaan yrityksen tulevaisuuden menestymisen kannalta kriittiset osaamisalueet ja luodaan yhdessä konkreettinen osaamisen kehittämissuunnitelma ja askelmerkit, joiden avulla parannetaan yrityksen tulevaisuudenkestävyyttä. Suunnitelman laatimisessa hyödynnetään 70/20/10-mallia, jossa 70 % oppimisesta perustuu omatoimiseen oppimiseen työssä, 20 % muilta oppimiseen ja 10 % varsinaisten koulutusten kautta tapahtuvaan oppimiseen. Iso osa oppimisesta tapahtuu työpaikoilla työtä tekemällä ja altistamalla itseään uusille haasteille.

Keskeinen lähtökohta prosessissa on, että osaamisen kehittäminen kytketään yrityksen strategiaan, ja työntekijät aktivoidaan pohtimaan ja kehittämään itse omia ja tiiminsä tulevaisuuden taitoja. Tämä vahvistaa joustavuutta ja muutoskykyä sekä yksilö-, tiimi- että yritystasolla. Future Skills -menetelmän muita hyötyjä yritykselle ovat muun muassa parempi näkymä rekrytointitarpeisiin sekä suoran palautekanavan syntyminen johdolle strategisen suunnittelun tueksi. Sen myötä varmistetaan, että organisaatiossa on tulevaisuudessakin paras osaaminen käytettävissään. Tavoitteena on, että yksilöt oppivat oppimaan ja että jatkuvan oppimisen kulttuuri kukoistaa työyhteisöissä. Jos haluat osaamisen uudistamiseen tai yrityksesi tulevaisuuden haasteisiin tukea, autamme mielellämme. Ota yhteyttä: info@intolead.com ja kysy lisää!

 

*Lähde: World Economic Forum: The Future of Jobs 2020

Hyvän tekeminen on kannattavaa liiketoimintaa

Hyvän tekeminen on kannattavaa liiketoimintaa

Työn uusi normaali

Jotta yritykset voivat ylläpitää ja edistää työntekijöiden hyvinvointia, on niiden myös jäsennettävä tehtävää työtä uudella tavalla. Yrityksen kulttuuri ja sisäinen tapa toimia ovat tässä avainasemassa. Koronakriisin myötä on käynyt entistäkin ilmeisemmäksi, ettei säännöllinen työaika oman työpöydän ääressä toimistolla ole enää tehokkuuden tae. Teknologian, tekoälyn ja automaation avulla on mahdollista lyhentää työpäivää, tehdä työtä melkeinpä mistä vain ja samalla optimoida tehokkuutta.

 

Aitous

Työelämään on parhaillaan astumassa diginatiivien Z-sukupolvi. Samanaikaisesti he edustavat myös kasvavaa kuluttajaryhmää. Edeltävistä sukupolvista Z-sukupolvi erottuu muun muassa sillä, että sille tärkeitä arvoja ovat aitous, monimuotoisuus, osallistavuus, tasa-arvo, kestävyys ja eettisyys. Puhutellakseen heitä, on yritysten panostettava esimerkiksi siihen, että niiden valmistamilla tuotteilla olisi mahdollisimman pieni hiilijalanjälki. Tuotemerkkien ja yritysten on myös huomioitava erilaiset ihmiset ja omaksuttava tasa-arvoisuus ja monimuotoisuus. Monet menestyvät tuotemerkit ja yritykset ovatkin ottaneet aitouden ja eettisyyden osaksi omia arvojaan ja kulttuuriaan.

 

Ekologinen kestävyys

Kestävyys on trendi, joka näkyy kaikilla toimialoilla; muodista ruokaan ja turismista arkkitehtuuriin. Kuluttajat ovat erittäin ympäristötietoisia ja haluavat tietää, mistä heidän tuotteensa ovat lähtöisin. Tähän voidaan käyttää teknologiaa tai pakkausmerkintää, jonka avulla kuluttajat näkevät tuotteen tai valmisteen alkuperän, reitin myyntipisteeseen ja mitä sen valmistusprosessiin liittyy. Myös tuotepakkausten tulisi olla mahdollisimman suurelta osin kierrätettäviä tai uudelleenkäytettäviä. Ympäristövaikutuksestaan tarkat kuluttajat haluavat täsmällistä tietoa tuotteen sisältämistä ainesosista. Yrityksien on oltava hereillä näistä tarpeista ja odotuksista. Kysyntä luonnonmukaisille ja eläinkokeettomille tuotteille kasvaa jatkuvasti, mikä luo yrityksille painetta kehittää uusia, entistä ekologisempia tuotantoprosesseja. Jotkut kosmetiikkayritykset pyrkivät vähentämään esimerkiksi tuotteiden valmistuksessa käytetyn veden määrää.

 

Eettisyys

Koskaan aiemmin eivät kuluttajat ole saaneet tietoja näin helposti ja nopeasti, kuin nyt internetin avustuksella. Yhtiöiden yritykset peitellä tehtyjä väärinkäytöksiä paljastuvat nopeasti. Saatavilla olevia tietoja myös käytetään ja jaetaan aktiivisesti, mikä on tehnyt kuluttajista erittäin tiedostavia. He ovat kiinnostuneita siitä, miten tuotteet valmistetaan ja mikä kuluttamisen vaikutus ympäristöön on. Yritykset, jotka tuottavat esimerkiksi lihankorvikkeita hillitäkseen eläintuotantoa ruoka- ja juoma-alalla, nähdään houkuttelevina sijoituskohteina. Ylellisillä tuotemerkeillä on vegaanisia tuotteita, jotka vastaavat kuluttajien eettisiin tarpeisiin. Ennen kaikkea kuluttajat haluavat tukea sellaisia yrityksiä, jotka paitsi jakavat heidän arvonsa, myös elävät niiden mukaisesti.

 

Takaisin luontoon

Yrityksissä on herätty tutkimustietoon luonnon parantavista ja rauhoittavista ominaisuuksista. Tämä näkyy muun muassa uudenlaisissa työympäristöissä, joissa on pyritty tuomaan luontoa sisätiloihin. Kokoushuoneet muistuttavat puumajoja, tiloista löytyy viherseiniä ja käytäviä reunustaa soliseva vesi. Samaa luonnosta ammentavaa suunnittelua löytyy myös vähittäiskaupan puolelta. Uudenlainen ympäristö edistää luovuutta ja innovatiivista ajattelua. Työskentely hyvinvointia edistävässä ympäristössä lisää tutkitusti myös yrityksen tehokkuutta.

Yritykset, jotka omaksuvat työnteon ja tuotannon muuttuvat normit ketterästi, tulevat menestymään lähitulevaisuudessa. Työntekijöiden hyvinvointiin panostaminen ja inhimillisten ja kestävän kehityksen arvojen mukaisesti toimiminen tuottaa tulosta. Hyvän tekeminen on kannattavaa liiketoimintaa.

 

Tarinoiden voima liiketoiminnassa

Tarinoiden voima liiketoiminnassa

Tarinat auttavat muistamaan asioita ja linkittämään niitä yhteen. Tarinoiden avulla voidaan luoda yritysten, yrityskulttuurien, palvelujen ja tuotteiden ylle ripaus taikaa. Tarinoita kannattaa kirjoittaa ja kertoa markkinoilla erottautumiseksi, ihmisten sitouttamiseksi ja muistijäljen jättämiseksi. –

Koulutuksissa tarinallistamisen keinoja käytetään useasti havainnollistamaan opittavaa asiaa. Aihe on helpompi omaksua, jos se linkittyy omaan työhön tunnistettavan tapausesimerkin kautta. Hankalatkin asiat on helpompi oppia, muistaa ja soveltaa esimerkkitarinoiden kautta. Tarinat jäävät mieleen, ja niiden kautta opitut asiat myös palautuvat helpommin takaisin aktiiviseen muistiin mielen sopukoista.

Tarinankerronta on tehokasta myös, koska se tukee erilaisia oppimistyylejä. – Joka yrityksellä on oma tarinansa. Kannattaa siis kiinnittää huomiota siihen, miten se kerrotaan. Visio, tarkoitus, ja tavoitteet kuvaavat, miksi yritys on olemassa ja mikä on sen päämäärä.

Koko strategiaprosessin voi halutessaan tarinallistaa. Parhaimmillaan yrityksen visio on vetävä tarina siitä, missä yritys on viiden tai kymmenen vuoden kuluttua. Missio puolestaan kuvaa, miksi yritys on olemassa ja millainen tehtävä sille on määritelty. Hyvin kirjoitettu ja kerrottu tarina on viihdyttävä ja kiinnostaa. Strategiatarinoiden kautta osallistetaan henkilöstöä ja luodaan yhteinen näkemys. Hyvä tarina elää, muokkautuu ja joskus jopa henkilöityy yrityksen työntekijöihin. 

Entäpä yrityksen brändi? Pelkkää tarinankerrontaa! Tarinankerronta on keskeinen osa yritysten brändiä, sillä hyvä tarina kiinnostaa ja puhuttelee kuluttajia. Jokainen meistä muistaa hyvän bränditarina, eikö vain?

Halloween-kurpitsan tarina

Oletko koskaan kuullut Halloween-kurpitsan tarinaa?

Koverrettu irvistävä kurpitsa, jonka sisältä loistaa kynttilän valo, on Halloweenin symboli. Kurpitsan näkee yhä useammin suomalaistenkin kotien ovenpielissä pyhäinpäivän aikaan. Maailmalla sitä kutsutaan nimellä Jack O’Lantern. Kurpitsalyhdyn takaa paljastuu traaginen tarina Jack-nimisestä miehestä. Jack huijasi paholaista ja vangitsi tämän. Hän suostui vapauttamaan vanhan vihtahousun sillä ehdolla, ettei hänen sielunsa joudu kuoleman jälkeen helvettiin. Niin kuin arvata saattaa, Jackin sielu ei taivaaseen päässyt. Pimeyden ruhtinas piti lupauksensa ja jätti Jack-polon sielun rauhaan. Paholainen lähetti Jackin matkoihinsa ja heitti hänelle hiilen lyhdyksi. Jack oli ottanut tuonpuoleiseen matkaevääkseen nauriin, jonka sisään hän asetti hiilen. Siitä lähtien Jack on vaeltanut maan päällä lyhdyn kera. Pelottaakseen Jackin ja muut pahat henget pois ihmiset alkoivat tehdä omia versioitaan Jackin lyhdystä veistämällä pelottavia kasvoja nauriisiin tai perunoihin. Ajan saatossa tarinan nauris on muuttunut kurpitsaksi ja kurpitsa symboliksi sille, että Jack yhä edelleen etsii paikkaa ja rauhaa sielulleen.

 

Behind every satisfied customer there is a satisfied employee

Behind every satisfied customer there is a satisfied employee

Creating satisfying customer interactions should be a priority for all businesses. It all begins with satisfied and happy employees who are more likely to have an energetic, enthusiastic and customer oriented approach to the employer and their own tasks. They are more likely to have a positive disposition when interacting with your customers.

One of your customer’s first experience with your brand is interacting with your employees. If this interaction is positive, your customer will associate this positive experience with your brand. If the customers have a positive experience at your business, you are more likely to have higher levels of customer satisfaction which leads to higher levels of customer and brand loyalty. It can also contribute to your business by word of mouth referral. When customers have a good experience with your brand, they will tell other people about your excellent service.

Your frontline staff members that have direct and daily contact and interactions with your customers, should be seen as valuable assets. When you’re employees are valued, the customers’ experience of your business improves and it forms the basis for customer loyalty.

According to Forbes, when employees feel emotionally committed to their organisation and its goals, they have higher levels of discretionary effort. They do their best at their job, because they value their job and the commitments and obligations as set out in their roles and responsibilities. Engaged employees are loyal and have higher effect of customer ratings, profitability, productivity, turnover and quality. They also contribute to the reputation of the brand.

Customers who trust your brand are repeat shoppers, they support your business and love doing so. When you have proven to be reliable to your customers, whenever they hear of a friend of theirs having an issue that your business helped them solve, they will tell their friends about you. We live in a digital age and websites exist with the sole purpose of rating businesses by having consumers leave a review of the business. When your customers trust you, they will leave a positive review. This will boost your business.

By treating your employees right, you show them how to treat your customers right. By increasing employee engagement, you will increase the value your employees attach to their job, which in turn, will make them perform better. What many businesses do not release is that in truth, their employees are their first customer and that satisfied employees not only contribute to satisfied customers, in some instances, satisfied employees cause satisfied customers.