Sitouta työntekijät verkkokoulutuksella

Sitouta työntekijät verkkokoulutuksella

Aiemmin hankitulla osaamisella on parasta ennen -päivämäärä, ja monella meistä se alkaa olla jo ohitettu. Osaamisen elinkaari lyhenee työn murroksessa, ja työntekijöiden koulutukseen panostamisesta tulee yhä oleellisempaa yritysten menestymiselle. Viemällä koulutukset verkkoon, vapautat resursseja, lisäät työtyytyväisyyttä ja sitoutat henkilöstöä.

On yritysten oman edun mukaista varmistaa, että työntekijöiden osaaminen ja tehtävät vastaavat toisiaan niin tietojen kuin taitojenkin osalta. Niinpä myös osaamisen johtamiseen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Sen avulla yrityksissä varmistetaan kilpailukyky tulevaisuudessakin. Osaamisen kehittämiseen panostaminen on organisaation strateginen valinta, joten jatkuvan oppimisen kulttuurin rakentaminen alkaa johdosta. Onko sinun yrityksesi sitoutunut siihen?

 

Vapauta resurssit hyötykäyttöön

Kasvotusten tapahtuvien koulutusten organisointi kuluttaa niin aikaa, rahaa kuin tiloja ja välineitäkin. Verkkokoulutus on paitsi kustannustehokasta, myös ympäristöystävällistä, koulutustilaisuuksiin liittyvän vähentyneen matkustamisen vuoksi. Liiketoiminnan näkökulmasta parasta verkkokoulutusten antia uuden oppimisen lisäksi on se, että säästynyt aika voidaan käyttää tuottavaan työhön.

Verkkokoulutuksen edellyttämien investointien mittakaava vaihtelee. Liikkeelle pääsee vaikkapa hankkimalla yksittäisen tietoiskumaisen kurssin tai opintokokonaisuuden hankkimista ulkopuoliselta kumppanilta. Suurimmillaan se voi tarkoittaa investointia omaan oppimisympäristöön, jossa aktiivisesti tuetaan työntekijöiden oppimista. Tähänkin on toki olemassa kustannustehokkaita, pilvipohjaisia ratkaisuja.

 

Kouluttamalla yrityksesi henkilöstöä voit vain voittaa

Tutkimusten mukaan* yritykset, joiden palveluksessa on sitoutunutta työvoimaa, ovat jopa 20 prosenttia kannattavampia kuin muut. Juhlapuheissa miltei jokainen johtaja on sitä mieltä, että henkilöstön sitoutuminen on kriittistä liiketoiminnalle. Silti käytännön teot jäävät usein vähäisiksi. Organisaatioon sitoutumista edesauttavat tehtävien haastavuus, sisäinen ja ulkoinen koulutus, valmennus ja mentorointi, sekä niistä saadut hyödyt.

Koulutuksen avulla on mahdollista edistää työtyytyväisyyttä ja joustavuutta työtehtävissä. Koska oppiminen kehittää työtä ja työyhteisöä, kannattaa työntekijää arvostaa ja antaa aikaa opiskeluun työajalla.

 

Sitoutunut työntekijä on yrityksesi tärkein voimavara, koska hän
  • elää mukana yrityksen strategiassa
  • luottaa johtoon
  • haluaa kehittää yrityksen toimintaa
  • parantaa yrityksen liikevaihtoa
  • lisää asiakastyytyväisyyttä
  • kokee oman työnsä merkitykselliseksi
  • on motivoitunut ja haluaa saavuttaa asetetut tavoitteet
  • tekee parempaa laatua ja on tuottavampi
  • puhuu organisaatiosta muille hyvää eli vahvistaa työnantajamielikuvaa

Me Intoleadissa olemme digitaalisen oppimisen asiantuntijoita ja autamme rakentamaan organisaation tarpeita tukevia, vaikuttavia koulutusratkaisuja. Käyttäjälähtöisesti suunnitellut sisältömme ovat aina pedagogisesti laadukkaita ja visuaalisesti inspiroivia kokonaisuuksia. If you have something to ask about e-learning, please contact us. Together, we can create a training solution that best serves your needs. Tutustu myös digitaalisen oppimisen palveluihimme.

*Lähde: Forbes (2018): Four Lessons From Companies That Get Employee Engagement Right

Tulevaisuuden taitojen kehittäminen osaksi strategista suunnittelua ja arjen työtä

Tulevaisuuden taitojen kehittäminen osaksi strategista suunnittelua ja arjen työtä

Työelämä uudistuu vauhdilla digitalisaation ja uusien teknologioiden myötä. World Economic Forumin Future of Jobs 2020 -raportin* mukaan vuoteen 2025 mennessä uusia taitoja tarvitsee valtaosa yritysten työntekijöistä. Yritysten olisikin syytä ottaa ennakoiva ote murroksen mukanaan tuomiin haasteisiin ja sitoa osaamisen kehittäminen osaksi strategiaansa. Tulevaisuuden kriittiset osaamistarpeet tunnistetaan Intoleadin Future skills -prosessin avulla ketterästi. Nopea ja tehokas menetelmä auttaa luomaan konkreettisen suunnitelman tulevaisuuden taitojen kehittämiseksi tiimitasolla.

Kohti jatkuvan oppimisen kulttuuria

Miten yritykset voivat vastata työelämän myllerryksen kautta muuttuvan työn vaatimuksiin? Edistämällä aktiivisesti jatkuvan oppimisen kulttuuria työyhteisössä. Tämä onkin eräs tärkeimmistä näkökohdista osaamisen hyödyntämisessä ja johtamisessa organisaatioissa. Jatkuvan oppimisen omaksuminen vaatii kuitenkin asenteellista ja kulttuurista muutosta suhteessamme koulutukseen.

Työssä oppiminen on ollut puheen tasolla mukana työelämässä pitkään, mutta käytännössä muodollinen koulutus tuntuu edelleen dominoivan arjessa, ja usein myös työntekijät odottavat sitä. On tarpeen siis edelleen vahvistaa tulevaisuustaitoja ja tietoisuutta jatkuvan kehittymisen ja oppimisen välttämättömyydestä. Oleellista on myös itseohjautuvuuden tukeminen: osaamisen kehittäminen on jokaisen omalla vastuulla, ei vain työnantajan tai esimiehen asia.

Kun osaamisen kehittäminen kytketään osaksi strategista suunnittelua, sille luodaan suora yhteys organisaation suuntaan ja tavoitteisiin. Paitsi varsinaista ydintoimintaan liittyvää osaamista, yritysten tulisi kehittää myös henkilöstönsä metataitoja. Näihin lukeutuvat esimerkiksi työntekijän kyky johtaa omia työprosessejaan, hallita kiirettä, hyödyntää digityökaluja, viestiä ja verkostoitua tehokkaasti, kokeilla uusia työtapoja ja ratkaista ongelmia luovasti. Nämä taidot auttavat arjessa oppimista, uuden omaksumista sekä työhyvinvointia. Ne kannattelevat sekä yksilöä, työyhteisöä että koko yritystä ja rakentavat muutoskykyä sekä luottamusta tulevaan.

Osaamiset ja osaamistarpeet esiin systemaattisen Future Skills -työskentelyn avulla

Intoleadin kehittämän Future Skills -menetelmän avulla kartoitetaan tulevaisuuden osaamistarpeet ja luodaan suunnitelma näiden kehittämiseksi tiimitasolla. Prosessissa tehdään näkyviksi myös henkilöstön nykyinen osaamistaso ja piilossa olevat osaamiset sekä kriittisimmät osaamisen puutteet suhteessa yhdessä tunnistettuihin tulevaisuuden taitoihin.

Noin kaksi viikkoa kestävän työskentelyn aikana kartoitetaan yrityksen tulevaisuuden menestymisen kannalta kriittiset osaamisalueet ja luodaan yhdessä konkreettinen osaamisen kehittämissuunnitelma ja askelmerkit, joiden avulla parannetaan yrityksen tulevaisuudenkestävyyttä. Suunnitelman laatimisessa hyödynnetään 70/20/10-mallia, jossa 70 % oppimisesta perustuu omatoimiseen oppimiseen työssä, 20 % muilta oppimiseen ja 10 % varsinaisten koulutusten kautta tapahtuvaan oppimiseen. Iso osa oppimisesta tapahtuu työpaikoilla työtä tekemällä ja altistamalla itseään uusille haasteille.

Keskeinen lähtökohta prosessissa on, että osaamisen kehittäminen kytketään yrityksen strategiaan, ja työntekijät aktivoidaan pohtimaan ja kehittämään itse omia ja tiiminsä tulevaisuuden taitoja. Tämä vahvistaa joustavuutta ja muutoskykyä sekä yksilö-, tiimi- että yritystasolla. Future Skills -menetelmän muita hyötyjä yritykselle ovat muun muassa parempi näkymä rekrytointitarpeisiin sekä suoran palautekanavan syntyminen johdolle strategisen suunnittelun tueksi. Sen myötä varmistetaan, että organisaatiossa on tulevaisuudessakin paras osaaminen käytettävissään. Tavoitteena on, että yksilöt oppivat oppimaan ja että jatkuvan oppimisen kulttuuri kukoistaa työyhteisöissä. Jos haluat osaamisen uudistamiseen tai yrityksesi tulevaisuuden haasteisiin tukea, autamme mielellämme. Ota yhteyttä: [email protected] ja kysy lisää!

 

*Lähde: World Economic Forum: The Future of Jobs 2020

Hyvän tekeminen on kannattavaa liiketoimintaa

Hyvän tekeminen on kannattavaa liiketoimintaa

Työn uusi normaali

Jotta yritykset voivat ylläpitää ja edistää työntekijöiden hyvinvointia, on niiden myös jäsennettävä tehtävää työtä uudella tavalla. Yrityksen kulttuuri ja sisäinen tapa toimia ovat tässä avainasemassa. Koronakriisin myötä on käynyt entistäkin ilmeisemmäksi, ettei säännöllinen työaika oman työpöydän ääressä toimistolla ole enää tehokkuuden tae. Teknologian, tekoälyn ja automaation avulla on mahdollista lyhentää työpäivää, tehdä työtä melkeinpä mistä vain ja samalla optimoida tehokkuutta.

 

Aitous

Työelämään on parhaillaan astumassa diginatiivien Z-sukupolvi. Samanaikaisesti he edustavat myös kasvavaa kuluttajaryhmää. Edeltävistä sukupolvista Z-sukupolvi erottuu muun muassa sillä, että sille tärkeitä arvoja ovat aitous, monimuotoisuus, osallistavuus, tasa-arvo, kestävyys ja eettisyys. Puhutellakseen heitä, on yritysten panostettava esimerkiksi siihen, että niiden valmistamilla tuotteilla olisi mahdollisimman pieni hiilijalanjälki. Tuotemerkkien ja yritysten on myös huomioitava erilaiset ihmiset ja omaksuttava tasa-arvoisuus ja monimuotoisuus. Monet menestyvät tuotemerkit ja yritykset ovatkin ottaneet aitouden ja eettisyyden osaksi omia arvojaan ja kulttuuriaan.

 

Ekologinen kestävyys

Kestävyys on trendi, joka näkyy kaikilla toimialoilla; muodista ruokaan ja turismista arkkitehtuuriin. Kuluttajat ovat erittäin ympäristötietoisia ja haluavat tietää, mistä heidän tuotteensa ovat lähtöisin. Tähän voidaan käyttää teknologiaa tai pakkausmerkintää, jonka avulla kuluttajat näkevät tuotteen tai valmisteen alkuperän, reitin myyntipisteeseen ja mitä sen valmistusprosessiin liittyy. Myös tuotepakkausten tulisi olla mahdollisimman suurelta osin kierrätettäviä tai uudelleenkäytettäviä. Ympäristövaikutuksestaan tarkat kuluttajat haluavat täsmällistä tietoa tuotteen sisältämistä ainesosista. Yrityksien on oltava hereillä näistä tarpeista ja odotuksista. Kysyntä luonnonmukaisille ja eläinkokeettomille tuotteille kasvaa jatkuvasti, mikä luo yrityksille painetta kehittää uusia, entistä ekologisempia tuotantoprosesseja. Jotkut kosmetiikkayritykset pyrkivät vähentämään esimerkiksi tuotteiden valmistuksessa käytetyn veden määrää.

 

Eettisyys

Koskaan aiemmin eivät kuluttajat ole saaneet tietoja näin helposti ja nopeasti, kuin nyt internetin avustuksella. Yhtiöiden yritykset peitellä tehtyjä väärinkäytöksiä paljastuvat nopeasti. Saatavilla olevia tietoja myös käytetään ja jaetaan aktiivisesti, mikä on tehnyt kuluttajista erittäin tiedostavia. He ovat kiinnostuneita siitä, miten tuotteet valmistetaan ja mikä kuluttamisen vaikutus ympäristöön on. Yritykset, jotka tuottavat esimerkiksi lihankorvikkeita hillitäkseen eläintuotantoa ruoka- ja juoma-alalla, nähdään houkuttelevina sijoituskohteina. Ylellisillä tuotemerkeillä on vegaanisia tuotteita, jotka vastaavat kuluttajien eettisiin tarpeisiin. Ennen kaikkea kuluttajat haluavat tukea sellaisia yrityksiä, jotka paitsi jakavat heidän arvonsa, myös elävät niiden mukaisesti.

 

Takaisin luontoon

Yrityksissä on herätty tutkimustietoon luonnon parantavista ja rauhoittavista ominaisuuksista. Tämä näkyy muun muassa uudenlaisissa työympäristöissä, joissa on pyritty tuomaan luontoa sisätiloihin. Kokoushuoneet muistuttavat puumajoja, tiloista löytyy viherseiniä ja käytäviä reunustaa soliseva vesi. Samaa luonnosta ammentavaa suunnittelua löytyy myös vähittäiskaupan puolelta. Uudenlainen ympäristö edistää luovuutta ja innovatiivista ajattelua. Työskentely hyvinvointia edistävässä ympäristössä lisää tutkitusti myös yrityksen tehokkuutta.

Yritykset, jotka omaksuvat työnteon ja tuotannon muuttuvat normit ketterästi, tulevat menestymään lähitulevaisuudessa. Työntekijöiden hyvinvointiin panostaminen ja inhimillisten ja kestävän kehityksen arvojen mukaisesti toimiminen tuottaa tulosta. Hyvän tekeminen on kannattavaa liiketoimintaa.

 

Tarinoiden voima liiketoiminnassa

Tarinoiden voima liiketoiminnassa

Tarinat auttavat muistamaan asioita ja linkittämään niitä yhteen. Tarinoiden avulla voidaan luoda yritysten, yrityskulttuurien, palvelujen ja tuotteiden ylle ripaus taikaa. Tarinoita kannattaa kirjoittaa ja kertoa markkinoilla erottautumiseksi, ihmisten sitouttamiseksi ja muistijäljen jättämiseksi. –

Koulutuksissa tarinallistamisen keinoja käytetään useasti havainnollistamaan opittavaa asiaa. Aihe on helpompi omaksua, jos se linkittyy omaan työhön tunnistettavan tapausesimerkin kautta. Hankalatkin asiat on helpompi oppia, muistaa ja soveltaa esimerkkitarinoiden kautta. Tarinat jäävät mieleen, ja niiden kautta opitut asiat myös palautuvat helpommin takaisin aktiiviseen muistiin mielen sopukoista.

Tarinankerronta on tehokasta myös, koska se tukee erilaisia oppimistyylejä. – Joka yrityksellä on oma tarinansa. Kannattaa siis kiinnittää huomiota siihen, miten se kerrotaan. Visio, tarkoitus, ja tavoitteet kuvaavat, miksi yritys on olemassa ja mikä on sen päämäärä.

Koko strategiaprosessin voi halutessaan tarinallistaa. Parhaimmillaan yrityksen visio on vetävä tarina siitä, missä yritys on viiden tai kymmenen vuoden kuluttua. Missio puolestaan kuvaa, miksi yritys on olemassa ja millainen tehtävä sille on määritelty. Hyvin kirjoitettu ja kerrottu tarina on viihdyttävä ja kiinnostaa. Strategiatarinoiden kautta osallistetaan henkilöstöä ja luodaan yhteinen näkemys. Hyvä tarina elää, muokkautuu ja joskus jopa henkilöityy yrityksen työntekijöihin. 

Entäpä yrityksen brändi? Pelkkää tarinankerrontaa! Tarinankerronta on keskeinen osa yritysten brändiä, sillä hyvä tarina kiinnostaa ja puhuttelee kuluttajia. Jokainen meistä muistaa hyvän bränditarina, eikö vain?

Halloween-kurpitsan tarina

Oletko koskaan kuullut Halloween-kurpitsan tarinaa?

Koverrettu irvistävä kurpitsa, jonka sisältä loistaa kynttilän valo, on Halloweenin symboli. Kurpitsan näkee yhä useammin suomalaistenkin kotien ovenpielissä pyhäinpäivän aikaan. Maailmalla sitä kutsutaan nimellä Jack O’Lantern. Kurpitsalyhdyn takaa paljastuu traaginen tarina Jack-nimisestä miehestä. Jack huijasi paholaista ja vangitsi tämän. Hän suostui vapauttamaan vanhan vihtahousun sillä ehdolla, ettei hänen sielunsa joudu kuoleman jälkeen helvettiin. Niin kuin arvata saattaa, Jackin sielu ei taivaaseen päässyt. Pimeyden ruhtinas piti lupauksensa ja jätti Jack-polon sielun rauhaan. Paholainen lähetti Jackin matkoihinsa ja heitti hänelle hiilen lyhdyksi. Jack oli ottanut tuonpuoleiseen matkaevääkseen nauriin, jonka sisään hän asetti hiilen. Siitä lähtien Jack on vaeltanut maan päällä lyhdyn kera. Pelottaakseen Jackin ja muut pahat henget pois ihmiset alkoivat tehdä omia versioitaan Jackin lyhdystä veistämällä pelottavia kasvoja nauriisiin tai perunoihin. Ajan saatossa tarinan nauris on muuttunut kurpitsaksi ja kurpitsa symboliksi sille, että Jack yhä edelleen etsii paikkaa ja rauhaa sielulleen.

 

Jokaisen tyytyväisen asiakkaan takana on tyytyväinen työntekijä

Jokaisen tyytyväisen asiakkaan takana on tyytyväinen työntekijä

Onnistuneiden asiakaskohtaamisten luomisen pitäisi olla kaikkien yritysten ensisijainen tavoite. Kaikki alkaa tyytyväisistä ja onnellisista työntekijöistä, jotka todennäköisemmin suhtautuvat työnantajaan ja omiin tehtäviinsä energisesti, innostuneesti ja asiakaslähtöisesti. Heillä on myös todennäköisemmin myönteinen asenne ollessaan vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa.

Yksi asiakkaidesi ensimmäisistä kokemuksista brändistäsi on vuorovaikutus työntekijöidesi kanssa. Jos vuorovaikutus on myönteistä, asiakas yhdistää tämän myönteisen kokemuksen brändiisi. Jos asiakkailla on myönteinen kokemus yrityksestäsi, asiakastyytyväisyys on todennäköisemmin korkeampi, mikä johtaa suurempaan asiakas- ja brändiuskollisuuteen. Se voi myös edistää liiketoimintaasi asiakkaiden suosittelun kautta. Kun asiakkaat saavat hyvän kokemuksen brändistäsi, he kertovat muille ihmisille erinomaisesta palvelustasi.

Henkilöstösi etulinjan jäsenet, jotka ovat suoraan ja päivittäin tekemisissä ja vuorovaikutuksessa asiakkaidesi kanssa, tulisikin nähdä arvokkaana voimavarana. Kun työntekijöitä arvostetaan, asiakkaiden kokemus yrityksestäsi paranee, ja se luo pohjan asiakasuskollisuudelle.

Forbesin mukaan työntekijät työskentelevät tehokkaammin, kun he tuntevat olevansa emotionaalisesti sitoutuneita organisaatioonsa ja sen tavoitteisiin. He tekevät parhaansa, koska he arvostavat työtään sekä tehtäviinsä ja vastuualueisiinsa sisältyviä sitoumuksia ja velvoitteita. Sitoutuneet työntekijät ovat lojaaleja ja heillä on suurempi vaikutus asiakasarviointeihin, kannattavuuteen, tuottavuuteen, liikevaihtoon ja laatuun. He edistävät myös positiivista yritysmielikuvaa.

Asiakkaat, jotka luottavat brändiisi, ovat toistuvia ostajia, he tukevat yritystäsi ja tekevät sen mielellään. Kun olet osoittanut olevasi luotettava asiakkaillesi ja auttanut ratkaisemaan asiakkaiden ongelmia, he myös todennäköisemmin kertovat sinusta ystävilleen. Elämme digitaalisella aikakaudella, ja verkkosivustot sekä muut digitaaliset palvelut mahdollistavat sen, että kuluttajat jättävät yrityksestä arvostelun. Kun asiakkaasi luottavat sinuun, he jättävät myönteisen arvostelun. Tämä edistää liiketoimintaasi.

Kun kohtelet työntekijöitäsi oikein, näytät heille, miten he kohtelevat asiakkaitasi oikein. Lisäämällä työntekijöiden sitoutumista vahvistat työntekijöidesi arvostusta työtään kohtaan, mikä puolestaan saa heidät suoriutumaan työstään entistä paremmin. Monet yritykset eivät kuitenkaan hahmota, että todellisuudessa niiden työntekijät ovat niiden ensimmäinen asiakas. Tyytyväiset työntekijät eivät ainoastaan edistä hyvää asiakaskokemusta, vaan joissakin tapauksissa ovat tyytyväisten asiakkaiden alku ja juuri.

Future Skills and their Impact

Future Skills and their Impact

World is evolving around us with technological developments. Machines and technology are an undeniable part of our world and will continue to be for the near and far future. In this context, it is important to see and understand how humans benefit from these developments and how we can develop ourselves to remain grounded, resourceful and capable within these changing environments.

The Institute For The Future (IFTF) (2011) explained what skills will be needed to be successful in the 21st century. A range of diverse answers was found, those were further narrowed down to the following ten competencies or areas of development. These are the future skills humans can embrace to equip themselves for the undeniable change that we are constantly living in. Similarly, Ehlers created The Future Skills Report (2019). The time difference between these two reports enables us to draw critical conclusions not only on how accurate the predictions were but also how substantial the constant flux and change we are living in is.

By developing these ten skills, you will not only grow as an individual but chances are that you will remain successful in our wonderfully interesting world.
1. Sensemaking

Sensemaking is defined as “the ability to determine the deeper meaning or significance of what is being expressed” (IFTF, 2011 p. 8). Sensemaking skills are skills that help us create unique insights critical for decision making. These innate human capabilities cannot yet be replicated by machines. With regards to future skills in general, we as humans need to identify what makes us unique and work on those abilities as well as embrace them in our work and personal lives.The future driver connected to this future skill is smart machines and systems.

2. Social intelligence

Social intelligence is defined as the “ability to connect to others in a deep and direct way to sense and stimulate reaction and desired interaction” (IFTF, 2011 p. 8). The experience of emotions, how we feel them and how they interact with our physical state and behaviour is just as complex as critical thinking.When someone is socially intelligent they are not only aware of their own emotional state but also that of others. This relates to emotional intelligence. Socially intelligent employees are aware of the emotions of the people around them and can change their demeanour, words and tone as well as gestures accordingly and accurately. Our social IQ has developed over millennia as we have evolved as social beings. Being able to collaborate in meaningful ways is a big advantage for humans.The future drivers related to this future skill are globally connected world and the rise of machines and systems (IFTF, 2011).

3. Novel and adaptive thinking

Novel and adaptive thinking is the “proficiency at thinking and coming up with solutions and responses beyond that which is role- or rule-based” (IFTF, 2011 p. 9).Situational adaptability is the ability to respond to unexpected circumstances positively and productively. As our world is everchanging, the ability to be open to change is very important. Human characteristics such as creativity, ingenuity, adaptability and agility are important here.

4. Cross-cultural competency

Cross-cultural competency is the ability to operate in different cultural settings (IFTF, 2011 p. 9). This requires specific content and linguistic skills and also adaptability to changing circumstances and cultural sensitivity. It relates to the ability to sense and respond adequately to new contexts and environments.Diversity is seen as a driver of innovation in organisations. A combination of different skills, ages, working and thinking styles and disciplines make a group intelligent and innovative (IFTF, 2011). Progress depends not only on our individual IQ but also on our collective IQ.Diversity should be a core competency for organisations. Employees need to be able to identify and communicate points of connection such as shared goals and priorities or even values that surpass their differences and facilitates the building of relationships and enables them to work together efficiently.The future drivers involved with this future skill are globally connected world and superstructed organisations.

5. Computational thinking

Computational thinking is the “ability to translate vast amounts of data into abstract concepts and to understand data-based reasoning” (IFTF, 2011 p. 10).The amount of data we have access to is increasing exponentially. Understanding data analysis and the programmes that are used to run these analyses will become more and more important. Entry-level and user-friendly coding language capability will be favoured. We need to keep in mind that we still need to be able to make decisions, even when there is a lack of actual data to support them. Take care not to become data-dependent.The future drivers involved with this future skill are new media ecology and computational world.

6. New media literacy

New media literacy is the “ability to critically assess and develop content that uses new media forms and to leverage these media for persuasive communication” (IFTF, 2011 p. 10).New programmes exist to create presentations and present findings. Animations, Keynote and PowerPoint have become the norm in presenting. Being able to create presentations that are immersive and visually stimulating presentations of information is a key skill. User-friendly tools and programmes for video creation as well as basic design skills such as what fonts and colours to use together will be greatly beneficial.We need to make sure that we are capable in these tools to communicate with our audiences engagingly.The future drivers involved in this future skill are new media literacy, superstructed organisations and extreme longevity.

7. Transdisciplinarity

Transdisciplinarity refers to “literacy in and ability to understand concepts across multiple disciplines. The problems we face today are multifaceted and complex and can often not be solved when approached from one specific discipline. We need to look at problems holistically and be aware of what we know, what is needed and where we can find the information as well as who will be best to collaborate with to solve the challenge or problem. The ideal worker in the future will be T-shaped. With a depth of knowledge in at least one field but a broad understanding of other areas as well.To be like this, we need a great sense of curiosity and drive to go beyond the traditional years of formal education. Extended lifespans will create the opportunity for multiple careers and exposure to multiple disciplines and industries. This relates to adaptability.The future drivers involved with this future skill is extreme longevity and computational world. However, it can also be new media literacy.

8. Design mindset

A design mindset is the “ability to represent and develop tasks and work processes for desired outcomes” (IFTF, 2011 p.11). We can create our environments to be most conducive to desired outcomes. The more neuroscience develops, the better we are understanding the complexity of the human mind. Our physical environment shapes cognition. When we change our environment, our brains change and subsequently our behaviour changes as well.The future drivers associated with this future skill are superstructed organisations and computational world.

9. Cognitive load management/ Psychological space

Cognitive management is the “ability to discriminate and filter information for importance and to understand how to maximise cognitive functioning using a variety of tools and techniques” (IFTF, 2011 p. 12).Information is coming at us from various streams and various devices in various formats. We need to be able to discern the important information from that which is not. This also relates to the concept of psychological space, what we spend our thoughts on and the importance of focus. The future drivers involved in this are computational world, superstructed organisations and new media ecology.

10. Virtual collaboration

Virtual collaboration is “the ability to work productively, drive engagement, and demonstrate presence as a member of a virtual team” (IFTF, 2011 p.12)).Technology enables us to work remotely and across vast geographical distances. To be a successful leader in the virtual environment, leaders need to develop strategies for engaging, motivating and inspiring their virtual teams often a dispersed group.Gamification or techniques borrowed from gaming are extremely effective in engaging virtual communities. Tools such as Yammer can be used. Yammer is like twitter for businesses and only people who are registered in the business’ profile on Yammer can communicate with each other.

Impacts

The future drivers and future skills mentioned above will have several implications for us in the future. It will have different implications for individuals, educational institutions, businesses and governments. These will be briefly discussed here.

Individual Impacts

Individuals need to navigate our rapidly changing landscape the diversity of organisational forms and the various skill requirements. Individuals need to continually assess and reassess and adapt the skills they have and need.

They also need to find resources to get the skills they need. There are various free or affordable online sources. The individual that will succeed in the future will be an adaptable lifelong learner.

Educational institutions impacts

Educational institutions will need emphasize on the development of these future skills, especially critical thinking and insight analysis. They should integrate new media literacy into their curriculum. They also need to include experiential learning like programmes that emphasise the development of soft skills such as the ability to collaborate, learning work in groups, to read social cues and to respond adequately and accurately. Educational institutions need to broaden their scope from teens and young adults to people of all ages. It is also important for educational institutions to integrate interdisciplinary training that allows students to develop a wider range of skills in a wider range of subjects.

Businesses Impact

Businesses need to adapt their workforce planning and developing strategies to ensure alignment with the future skills discussed. They need to use technology to ensure their employees have the skills they need and to enable their employees to renew these skills. Businesses that will be successful in the future need to be focussed on agility. They need to collaborate with universities to enable lifelong learning outcomes. Sustainability of business goals is also important.

Government and policymakers impact

Governments need to take a leadership role and should make education a national priority. If it is not done, the citizens will not be prepared for a healthy and sustainable future.

References: Davies, A., Fidler, D., Gorbis, M., 2011. Future work. Institute For The Future. http://hdl.voced.edu.au/10707/194830.

Yap K, Tiang YL. Recommendations for health care educators on e-professionalism and student behavior on social networking sites. Medicolegal and Bioethics. 2014;4:25-36
https://doi.org/10.2147/MB.S60563